t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích 1982 BMW R100/7 - $3200 (Rapid City) ẩn bài đăng này hiện

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1982 R100/7

h.trình kế: 78000
nh.l: xng
số: tay
t.thái tiêu đề: sạch

Good clean bike. 1 year old tires with approximately 2,500 miles on them. New spark plugs and gas filters. Includes additional wind screen. Fun bike for day trips around the hills but looking for a bigger bike, wish I could have two. Happy to answer questions.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6621406321

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]